17.3 C
Soinaste, Õssu
Teisipäev, 04.08.2020
Avaleht Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe- ja kasvatustegevus

2019/2020 õa teema on: Nutikas laps nutikas maailmas.

Eesmärgid:

 1. Laps kasutab täiskasvanu juhendamisel erinevaid robootilisi ja IKT vahendeid ja tunneb rõõmu innovaatilisest õppimisest.
 2. Laps rakendab mängudes loovalt oma kogemusi ja teadmisi, mille kaudu arenevad suhtlemis- ja koostööoskus, enesekindlus, julgus ja otsustusvõime

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 • terviklik ja positiivne minapilt;
 • ümbritseva keskkonna mõistmine;
 • eetiline käitumine ning algatusvõime;
 • esmased tööharjumused;
 • kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
 • arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 1. lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 2. lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 3. lapse loovuse toetamine;
 4. mängu kaudu õppimine;
 5. humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 6. lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 7. lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 8. üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 9. kodu ja lasteasutuse koostöö;
 10. eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

KÄESOLEVA ÕPPEAASTA TEEMA ON: MUINASJUTU MAAILMAS

Õppeaasta põhieesmärk: Laps omandab muinasjuttude kaudu väärtusi (hoolivus, koostöö, tervislikkus, rahvakultuur, looduslähedus, loovus).

Alaeesmärgid:

 • Lapsel areneb muinasjuttude kaudu mõtlemis- ja järeldusvõime, laieneb silmaring, suureneb tähelepanu- ja jutustamisoskus ning kujutlusvõime.
 • Laps on lasteaias aktiivne osaleja tegevuste kavandamisel, tegutsemisel ja tehtu analüüsimisel.
 • Laste väärtuskasvatust toetab erinevate muinasjuttude lavastamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:
 • terviklik ja positiivne minapilt,
 • ümbritseva keskkonna mõistmine,
 • eetiline käitumine ning algatusvõime,
 • esmased tööharjumused,
 • kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest
 • arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3) lapse loovuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
9) kodu ja lasteasutuse koostöö;
10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.