-5.5 C
Soinaste, Õssu
Laupäev, 26.11.2022
Avaleht Lasteaiast

Lasteaiast

Soinaste lasteaed Laululind avas uksed 2. augustil 2013 aastal Soinaste külas. Aasta hiljem avati Õssu külas filiaal ehk Eerika harulasteaed.

Lasteaed Soinastes on kuue rühmaline ja kohti on 129 lapsele. Majas töötab 33 inimest. Eerika lasteaed on kaheksa rühmaline ning kohti on 144 lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Lasteaias töötab 37-liikmeline personal.

Õppe- ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.

Lasteaia läheduses asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja dendropark ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.

Missioon: me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks. Meie- kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:

  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega

Väärtused:

  • Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud.
  • Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.
  • Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed.
  • Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel.
  • Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Õpetaja loob lapse loovust toetava keskkonna.
  • Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust.