10.7 C
Soinaste, Õssu
Pühapäev, 12.07.2020

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õa

Esimees: Merike Seire
Aseesimees: Kristi Suur
Protokollija: Epp Ülevaino

Kambja Vallavalitsuse esindaja: Maia Uibo

Õpetajate esindaja: Eilika Manglus

Lapsevanemate esindajad

Tihaste rühm
Põhiliige Merike Seire
Asendusliige Eva Ingerpuu-Rümmel

Pääsukeste rühm
Põhiliige Liisi Arujõe
Asendusliige Siiri Külm

Ööbikute rühm
Põhiliige Epp Ülevaino
Asendusliige Are Laurand

Leevikeste rühm
Põhiliige Kristi Suur
Asendusliige Kärt Melk

Kuldnokkade rühm
Põhiliige Kairi Vasemägi
Asendusliige Merit Oolo

Lõokeste rühm
Põhiliige Ly Kollist
Asendusliige Kristiina Kolk

Koosolekute protokollid

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õa:

Esimees: Kätlin Kuusk
Aseesimees: Ragnar Pähn
Protokollija: Kaidi Meus

Kambja Vallavalitsuse esindaja: Maia Uibo

Õpetajate esindaja: Enelin Lukas

Lapsevanemate esindajad

Lehelinnud
Põhiliige Annika Annesto
Asendusliige Eda Hermann

Metsvindid 
Põhiliige Kätlin Kuusk
Asendusliige Ragnar Pähn

Öökullid
Põhiliige Kirke Kartau
Asendusliige Jaanika Meltsas

Pöialpoisid
Põhiliige Maari Nieländer
Asendusliige Maarika Roosiväli

Peoleod
Põhiliige Ragnar Pähn
Asendusliige Piret Kivits

Laulurästad
Põhiliige Kaidi Meus
Asendusliige Kersti Teder

Koosolekute protokollid