-5.5 C
Soinaste, Õssu
Laupäev, 26.11.2022

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

Valla esindaja Liis Rosin liis.rosin@kambja.ee

Õpetajate esindaja: Eleri Raju eleriraju@hotmail.com

Karolin Tõnismäe (asendusliige)

Lastevanemate esindajad:

Tihased

Aigi Jukk aigi.jukk@gmail.com

Kati Lobjakas (asendusliige)

Pääsukesed

Siiri Külm siiri.kylm@gmail.com

Kerli Kalling (asendusliige)

Ööbikud

Aalo Lill aalopesula@gmail.com

Avo Plato (asendusliige)

Leevikesed

Marina Loid marina.suhorutsenko@ut.ee

Kertu Pedosk (asendusliige)

Lõokesed

Airi Undrits Undrits.airi@gmail.com

Diana Mändlo (asendusliige)

Kuldnokad

Tuuliki Lorvi tuuliki@ut.ee

Kristina Milistver (asendusliige)


Koosolekute protokollid

Eerika filiaali Hoolekogu liikmed 2022-2023 õppeaastal

Valla esindaja

Õpetajate esindaja

Jäälinnud

Öökullid

Metsvindid

Lehelinnud

Siidisabad

Laulurästad

Pöiaploisid

Peoleod


Koosolekute protokollid