-7.7 C
Soinaste, Õssu
Neljapäev, 02.12.2021

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu 2020/2021

Esimees – Merike Seire merike.seire@mail.ee
Aseesimees – Kristi Suur
Protokollija – Epp Ülevaino

Kambja vallavalitsuse esindaja Maia Uibo maia.uibo@kambja.ee

Õpetajate esindaja Silja Langovits

Lapsevanemate esindajad

Tihased

Merike Seire
asendusliige Eva Ingerpuu-Rümmel

Pääsukesed

Siiri Külm
asendusliige Liisi Arujõe

Ööbikud

Epp Ülevaino
asendusliige Are Laurand

Leevikesed

Kristi Suur
asendusliige Kärt Melk

Lõokesed

Kristiina Noortoots
asendusliige Kristiina Kolk

Kuldnokad

Kairi Vasemägi
asendusliige Merit Oolo

Koosolekute protokollid

Hoolekogu liikmed 2020/2021 õa:

  • Hoolekogu esimees: Illimar Muni
  • Hoolekogu aseesimees: Heli-Kaja Kübarsepp
  • Protokollija: Marilis Tennosaar

Kambja vallavalitsuse esindaja: Maia Uibo maia.uibo@kambja.ee

Õpetajate esindaja: Marilis Tennosaar lehelinnud@laululind.ee

Lapsevanemate esindajad:

Lehelinnud
Põhiliige Annika Annesto annika_annesto@hotmail.com
Asendusliige Kersti Teder

Metsvindid 
Põhiliige Kätlin Kuusk ktlinkuusk@gmail.com
Asendusliige Ragnar Pähn

Öökullid
Põhiliige Eva Kõrgmaa eva.korgmaa@gmail.com
Asendusliige Triin Tedersoo

Pöialpoisid
Põhiliige Maari Nieländer maari.nieländer@gmail.com
Asendusliige Maarika Roosiväli

Peoleod
Põhiliige Kadri Saaremaa kadri.saaremaa@tfk.tartu.ee
Asendusliige Ragnar Pähn

Laulurästad
Põhiliige Illimar Muni illimar@muni.ee
Asendusliige Tarmo Haud

Siidisabad

Põhiliige Mari Hummal hummal.mari@gmail.com

Asendusliige Iivika Haavistu

Jäälinnud

Põhiliige Heli-Kaja Kübarsepp helikaja@gmail.com

Asendusliige Jaanika Allik

Koosolekute protokollid