5.5 C
Soinaste, Õssu
Teisipäev, 17.05.2022

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu 2021/2022 õa

Esimees: Kairi Vasemägi

Aseesimees: Olavi Jänes

Protokollija: Kadri Kivisoo

Kambja vallavalitsuse esindaja Maia Uibo maia.uibo@kambja.ee

Õpetajate esindaja: Kadri Kivisoo kadri.aaremaa@gmail.com

Lapsevanemate esindajad

Tihased: Merike Seire merike.seire@mail.ee

Asendaja Eva Ingerpuu-Rümmel

Pääsukesed: Siiri Külm siiri.kylm@gmail.com

Asendaja Liisi Arujõe

Ööbikud: Olavi Jänes olavi111@yahoo.com

Asendaja Kristina Niilisk

Leevikesed: Kristi Suur kristi.suur.88@gmail.com

Asendaja Kärt Melk

Lõokesed: Mailis Zimmermann mailispolma@gmail.com

Asendaja Helen Saidla

Kuldnokad: Kairi Vasemägi kairi.kampus@gmail.com

Asendaja Merit Oolo


Koosolekute protokollid

Hoolekogu liikmed 2021/2022 õa:

Esimees: Eva Kõrgmaa

Aseesimees: Annika Annesto

Protokollija: Kätllin Kuusk

Kambja vallavalitsuse esindaja Maia Uibo maia.uibo@kambja.ee

Õpetajate esindaja: Marilis Tennosaar marilis001@gmail.com

Lapsevanemate esindajad

Jäälinnud: Marina Loid marina.suhorutsenko@ut.ee

Asendaja Heli-Kaja Kübarsepp

Siidisabad: Laura Kongi kongi.laura@gmail.com

Asendaja Iivika Haavistu

Laulurästad: Tarmo Haud tarmo@tarmohaud.ee

Asendaja Illimar Muni

Peoleod: Annika Vaiksaar annikavaiksaar@gmail.com

Asendaja Annika Annesto

Pöialpoisid: Maari Nieländer maari.nielander@gmail.com

Asendaja Andres Uffert

Öökullid: Eva Kõrgmaa eva.korgmaa@gmail.com

Asendaja Kristi Mumm

Lehelinnud: Annika Annesto annestoannika@gmail.com

Asendaja Kadri Saaremaa

Metsvindid: Kätlin Kuusk ktlinkuusk@gmail.com

Asendaja  Annika Vaiksaar

 


Koosolekute protokollid