Eripedagoog

Eripedagoogi ülesanne on märgata ja hinnata lapse arengut, võimalikke kõrvalekaldeid ning koostöös rühma õpetaja ja lapsevanemaga (kui ka teiste tugispetsialistidega) leida parimad võimalused ja meetodid, mis toetavad ja abistavad last tema igapäevastes toimetulekuoskustes (sh mängu- ja õppetegevustes).

Eripedagoogi poole tasub pöörduda kui:

  • lapsel on raskusi sotsiaalses keskkonnas toimetulekuga (suhtlemisel eakaaslastega, teiste inimeste mõistmisega, tegevustest osavõtmisel, iseenda arusaadavaks tegemisega)
  • lapsel on madal (õpi)motivatsioon
  • näib, et laps ei jõua õppe- ja mängutegevustes eakaaslastega sammu pidada
  • lapsel on raskusi grupitöödes
  • näib, et lapsele ei jää hästi õpitav meelde
  • lapsel esineb raskusi lugemise- ja kirjutamisega (sh nende eelharjutustega)
  • 5-aastasel lapsel on märgata esimesi õpiraskuste ilminguid (raskused esmaste lugemis- ja kirjutamisoskuste omandamisel, keeruline aru saada ja sooritada matemaatilisi ülesandeid)
  • lapse peenmotoorne võimekus on madal
  • laps vajab tema (diagnoosi põhisest)erivajadusest tingituna eri tingimusi/muudatusi lähimas arengu- ja kasvukeskkonnas (lasteaias)
  • laps vajab toetust keele ja kõne arendamisel (vajadusel teeb eripedagoog koostööd lasteaia logopeediga)

Eripedagoogi poole võib alati pöörduda, kui teil on kahtlusi lapse (eakohase)arengu osas. Eripedagoog oskab hinnata lapse arengutaset, märgata võimalikke kõrvalekaldeid eakohasest arengust, soovitada toetavaid tegevusi, jagada nõuandeid täiskasvanule ning suunata lapsevanemat teiste tugispetsialiste poole.

Lapse arengu eeldatavatest tulemustest on võimalik lugeda raamatust Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast on välja toodud 6-7aastase lapse eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkidest tulenevalt eeldatavad teadmised.

Lastevanemate vastuvõtt toimub, lasteaia A-korpuse 2-korrusel eripedagoogi kabinetis, eelneva kokkuleppe alusel: 

T kell 13-15ni

N kell 13-15ni

Eripedagoog Agnes Aasmäe
tel 741 1015
e-post agnes.aasmae@laululind.ee