Eripedagoog

Eripedagoogi ülesanne on märgata ja hinnata lapse arengut, võimalikke kõrvalekaldeid ning koostöös rühma õpetaja ja lapsevanemaga (kui ka teiste tugispetsialistidega) leida parimad võimalused ja meetodid, mis toetavad ja abistavad last tema igapäevategevustes.

Eripedagoog hindab lapse:

 • Õpioskuseid (kognitiivne valdkond – õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine; õpitu meenutamine ja kasutamine. Metakognitiivne valdkond – keskkond ning tegevuse planeerimine ja organiseerimine; enesetunnetus ja Afektiivne valdkond – motivatsioon ja emotsioonid)
 • Tunnetusprotsesse (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine)
 • Sotsiaal-emotsionaalset tasandit (eneseteadlikkus, sotsiaalne teadlikkus, vastutustundlik otsustamine, eneseregulatsioon, suhetega toimetulek)
 • Mänguoskuseid (mänguliikide kaupa)
 • Joonistamisoskust
 • Kommunikatsioonioskuseid (pragmaatika, siduskõne, teksti loome ja mõistmine, kõne mõistmine, sõnamoodustusoskus, sõnavara, kirjalik kõne – vajaduspõhiselt teeb eripedagoog muudatusi kommunikatsioonioskuste hindamises ning koostööd logopeediga)
 • Matemaatiliste teadmiste omandamist
 • Jm, nt üld- ja peenmotoorilist arengut; akadeemilisi teadmisi kooli mineval lapsel (vajaduspõhiselt)

Eripedagoogi poole tasub pöörduda kui:

 • lapsel on raskusi sotsiaalses keskkonnas toimetulekuga (suhtlemisel eakaaslastega, teiste inimeste mõistmisega ja enda tunnete väljendamisega, tegevustest osavõtmisel, iseenda arusaadavaks tegemisega)
 • lapsel on raskusi grupitöödes (madal (õpi)motivatsioon, korralduste mõistmine, juhiste järgi tegutsemine)
 • lapsel on raskusi sihipärasele tegevusele keskendumisega (tähelepanu kipub hajuma, on raskusi tegevuse alustamisega ja lõpetamisega)
 • näib, et lapsele ei jää hästi õpitav meelde
 • lapsel on raskusi peenmotooriliste tegevuste sooritamisega (nt kirja eelharjutustega)
 • lapsel on raskusi eneseteenindusega (riietumisoskuse ja õige lusikahoiu kujunemisega, tualetiharjumustega jms)
 • lapsel on raskusi lugema õppimisega ning keeruline aru saada ja sooritada matemaatilisi ülesandeid
 • laps vajab toetust keele ja kõne arendamisel (vajadusel teeb eripedagoog koostööd lasteaia logopeediga)
 • laps vajab tema (diagnoosi põhisest)erivajadusest tingituna eri tingimusi/muudatusi lähimas arengu- ja kasvukeskkonnas (lasteaias)

Eripedagoogi poole võib alati pöörduda, kui teil on kahtlusi lapse (eakohase)arengu osas. Eripedagoog oskab hinnata lapse arengutaset, märgata võimalikke kõrvalekaldeid eakohasest arengust, soovitada toetavaid tegevusi, jagada nõuandeid täiskasvanule ning suunata lapsevanemat teiste tugispetsialiste poole.

Soinaste lasteaed Laululind eripedagoogid:

Agnes Aasmäe

eripedagoog
741 1015
agnes.aasmae@laululind.ee
Vastuvõtt Eerika maja A-korpuse 2-korrusel, eelneva kokkuleppe alusel (sissepääs pargi poolselt küljelt): T kell 13-15ni N kell 13-15ni

Liis Pindis

eripedagoog
+372 7420 890
liis.pindis@laululind.ee
Vastuvõtt toimub Soinastes eelneva kokkuleppe alusel: T kell 13-15ni N kell 13-15ni

Eripedagoogid jagavad – praktilisi allikaid lapse arengu jälgimiseks ja toetamiseks:

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad
 2. Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast
 3. Lapse varajane kõne areng ja selle toetamine
 4. Lapse kõne areng 2-7 eluaastat
 5. Lapse (kõne)areng sünnist kuni viienda eluaastani
 6. Kõnekahjustused
 7. Suuhingamine
 8. Müofunktsionaalne ravi
 9. ee – abiks lapsevanemale
 10. Muu kodukeelega laps
 11. Lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppimisele
 12. Vaikuseminutid – harjutused
 13. Tammiste Lasteaia materjal – abiks emale ja isale lapse arengu toetamisel
 14. Tartu Ülikooli materjal – lapse areng 0-14a
 15. Vasakukäelisus
 16. Facebooki tugigrupp – Positiivne ja rahumeelne vanemlus
 17. Facebooki tugigrupp – Teadliku vanemluse kunst
 18. Hobilehekülg Facebookis “Eripesa” – toetavate materjalide kogumik
 19. Vanemlusprogramm “Imelised aastad” + raamatu viide
 20. Teadlikult lapsevanem

Eripedagoogid jagavad – praktilisi ideid materjalide, tegevuste ja mängude leidmiseks:

Tunnetusprotsesside arendamiseks (tähelepanu, tajud, mälu, mõtlemine):

 1. Tähelepanu arendamiseks
 2. Tajude arendamiseks:
 3. Mälumängud
  • Memoriin “Loomad aias”
  • Memoriin “Loomad”
  • Mäng “Mis kadus?!” Paluge lapsel lühikese aja jooksul meelde jätta laual olevad esemed. Seejärel katke esemed kinni ning eemaldage sealt üks ese. Paluge lapsel nimetada, mis ese kadus laualt.
  • Mäng: „Sõnakett“- Laps ütleb ühe sõna, näiteks: „LILL“, täiskasvanu ütleb lapse öeldud sõna „LILL“ ning lisab uue sõna „KARU“. Laps ütleb „LILL-KARU“ ning lisab „PÄIKE“. Lõpuks moodustub pikk sõnade ahel.
  • Numeraalse töömälu mahu arendamine (järjest pikemate arvuridade järelekordamine). Öelge lapsele ette arvurida, mida ta endale meelde peab jätma. Hiljem paluda lapsel meelde jätta nt ema ja isa telefoninumber.
 4. Mõtlemise arendamiseks
  • Mõtlemist arendab probleemolukordade lahendamine, esemete võrdlemine, elementide järjestamine ja kategoriseerimine. Loogikamängude komplekti idee(samast sarjast on leitavad komplektid ka vanusele 5+ ja 6+), tegevusvihik Vaatajamõtle ning ristsõnade lahendamine
  • Mäng “Mis ei sobi?” Pange lapse ette esemed/pildid (nt kahvel, nuga, lusikas ja kustukumm). Paluge lapsel nimetada, missugune ese ei sobi hulka ning põhjendada, miks ta ei sobi.

Peenmotoorika (sh silma-käe koostöö) arendamiseks:

 1. Naela- ja haamrimängud
 2. Lükkimismängud pärlitega, elevantidega
 3. Tegevused pesulõksude ja tikkudega.
 4. Tegevused nuppude ja kivikestega.
 5. Tegevused plastiliiniga
 6. Tikkimis- ja punumismängud
 7. Sorteerimismängud pintsettidega
 8. Ehitus- ja konstrueerimismängud (Kõrrekonstruktor, lego klotsid)
 9. Keeratavad mutrid ja poldid
 •  

Matemaatiliste teadmiste arendamiseks:

 1. Hulgad, loendamine, arvud ja arvutamine
 2. Suurused ja mõõtmine
  • Katsetamine– täitke koos lapsega erineva suuruse ja kujuga anumaid (veega, liivaga). Paluge lapsel võrrelda erinevaid anumaid. Kus on rohkem vett? Kas kuskil anumates on sama palju liiva? jne.
  • Erinevate esemete järjestamine suuruse järgi
  • Kokkulepitud mõõtevahendiga esemete mõõtmine (nt joonlaud, nööri jupp, pulk jms)
 3. Geomeetrilised kujundid
 4. Orienteerumine ajas ja ruumis
  • Ajatahvel kuu, kuupäeva, nädalapäeva, kellaaja, aastaaja ja ilmastikuolu määramiseks
  • Erinevad orienteerumismängud (nt kaardi järgi – aaretejaht)
  • Öö ja päeva erinevused (mängu idee: Minu päev)
  • Asukoha määramine (ees-taga, kõrval, peal-all Õppekaardid, Mäng “Leia kiisu” )
  • Orienteerumine tasapinnal (paberil): Näiteks: “Kirjuta paberi äärde oma NIMI. Joonista üles paremasse nurka PÄIKE. Joonista päikesest vasakule PILV. Joonista paberi alla äärde MURU. Muru peale joonista LILL. Paberi keskele joonista RUUT”
  • Aastaaegade õppimiseks
  • Kella õppimiseks

Sotsiaal-emotsionaalseks arendamiseks:

 1. Oskuste õppe käsiraamat
 2. Metoodiline materjal lapse emotsionaalseks arendamiseks Pilte eelmainitud raamatu sisust
 3. Suhtluspäevik lapsele ja vanemale
 4. Tegevuste tops käitumise ümber suunamiseks ja/või lisategevuse pakkumiseks
 5. Angela Jakobsoni tegevuskaardid: “Tunnete kaardid”, “Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid”, “Lausete lõpetamise kaardid”, “Mida sa teeksid, kui… kaardid”
 6. Joogakaardid
 7. Emotsiooni- ja situatioonikaardid
 8. Rollimängud (erinevate situatsioonide, emotsioonide ja kehakeele kasutamine)
 9. Videoklippide vaatamine (video1video2) (nt ilma helita) Proovida ära arvata, milline emotsioon klipis on- hiljem lisage heli juurde ja arutlege selle üle kas kehakeel ja emotsioon olid vastavuses.
 10. Situatsioonipildid – teiste emotsioonide tajumine piltidelt. “Mis sa arvad, kuidas ta ennast tunneb?”, ”Miks ta end nii tunneb?” (nt Lauamäng“Emotsioonid”, õppekaardid, paaridemäng “Tunded ja emotsioonid”, kuulamismäng)

Keele ja kõne arendamiseks:

 1. Voldikud väikelapse kõne arendamiseks
 2. Harjutused ja mängud õige häälduse kujundamiseks koolieelikutel
 3. Hääldusliigutuste harjutuste kogumik
 4. Juhendmaterjal 4-10-aastaste laste jutustamisoskuse arendamiseks Häälikust jutuni

Kirjaliku kõne arendamiseks:

 1. Kirja eelharjutused
 2. Kirja eelharjutused vasakukäelisele lapsele
 3. Lustiga lugema, kribinal kirjutama

Mängude kogumikke:

 1. Mängud lapse igakülgseks arendamiseks
 2. Mudilaste tegelusraamat
 3. Nutivaba lõbu. 400 lõbusat tegevust kogu perele
 4. Mängude kogumik: Mere- ja murumängud lasteaedadele

Muu:

 1. Täiendavate ideede- ja soovituste leht
 2. Lihtsate mängude ideed vanusele 2-7